Stlačením klávesy ESC zatvorte

Najčastejšou príčinou úmrtia Slovákov je ateroskleróza, ako následok dlhodobo zlého stavu arteriálnych ciev.

Vedeli ste, že každých 17 minút na Slovensku niekto zomrie na zlyhanie srdca, infarkt alebo mozgovú mŕtvicu? Tieto úmrtia sa dajú odvrátiť, ak sa staráme o svoje arteriálne cievy.

Štatistika hovorí, že takmer polovica všetkých úmrtí na Slovenku je z dôvodu srdcového infarktu, náhleho srdcového zlyhania alebo mozgovej mŕtvice. Áno správne šípite, všetky majú súvis s našim obehovým (arteriálnym) systémom. Na vine je dlhodobo zlý stav našich arteriálnych ciev. Cievy sú pamäť nášho zdravia, chorôb aj zlozvykov, a neodpúšťajú nič. Čo sa v našich cievach deje?

Stav cievnej výstelky (endotel) a pružnosť ciev určujú, ako dlho si udržíme zdravie a či si predĺžime vek dožitia. Kľúčom k dlhšiemu zdraviu je zabrániť rozvoju aterosklerózy v arteriálnych cievach.

Za to, aby cievy dobre fungovali, boli pružné, nezanášali sa, nekôrnateli a nezhrubli, je zodpovedná iba a len ich vnútorná výstelka (lat. endotel). Endotel tvorí iba jedna jediná vrstva plochých (dlaždicovitých) buniek, ktoré pokrývajú vnútornú stenu cievy. Zdravý endotel je dokonale hladký, chráni stenu cievy pred poškodením. Tým si cievna stena zachováva svoju najdôležitejšiu vlastnosť – pružnosť. Pružnosť ciev sa vekom prirodzene znižuje, avšak oveľa viac si ju zhoršujeme našim životným štýlom, najmä stravovaním, požívaním alkoholu alebo fajčením, jednoducho neduhmi. Čo sa vlastne s výstelkou (endotelom) cievy deje?

Endotel cievy si predstavme napr. ako chodníkovú dlažbu. Ak je neporušená, nevadí jej žiadna voda, špina, oleje, teplo, mráz, jednoducho nič. Ak sa v nej však objavia aj malé trhliny, praskliny a pod. (napr. počasím, opotrebením, preťažovaním, poškodzovaním), začne sa v nich zachytávať a usadzovať nečistota. Tá sa dostáva cez tieto trhliny pod dlažbu a eroduje podložie. Výsledkom je postupný rozpad dlažby a chodníka. Presne to sa deje pri poškodení cievneho endotelu a rozvoji aterosklerózy. Najväčší vplyv na jej rozvoj však majú už vyššie spomenuté neduhy (najmä strava, stres, alkohol a nikotín), ale aj napr. cukrovka či zvýšený tlak krvi. To, čo začalo ako drobné poškodenie endotelu, môže po dlhých rokoch skončiť ako rozsiahla cievna ateroskleróza so závažným zúžením cievneho prietoku krvi. Ateroskleróza prítomná vo veľkých srdcových alebo krčných tepnách, to je už len „na skok“ k infarktu alebo mŕtvici. A tu sa vraciame k štatistike z úvodu článku, prečo Slováci umierajú tak skoro. Ako ste si mohli prečítať, odpoveď nájdeme v našich cievach, konkrétne v stave ich endotelu a pružnosti. Čo s tým môžeme urobiť? 

AtheroControl – dokázateľne bráni ateroskleróze ciev, akoby cievy omladil o 20 biologických rokov

Slovensko-talianská spoločnosť PHARCO GRANCREO priniesla na trh v minulom roku inovatívny produkt AtheroControl. Má komplexné zloženie brániace rozvoju aterosklerózy. Nedávno sme prezentovali výsledky z prevratného klinického skúšania s produktom AtheroControl. AtheroControl bol cielene skúšaný u ľudí liečených na zvýšený krvný tlak (hypertenzia). Hlavným cieľom bolo zistiť, či AtheroControl dokáže zlepšiť vybrané parametre, ktoré ukazujú na zastavenie aterosklerózy ciev a obnovu endotelu a pružnosti ciev. Ako to dopadlo?

Výsledky skúšania s produktom AtheroControl (august 2023, CARDIOCARE, Bratislava)

AtheroControl preukázal v skúšaní významné zlepšenie kľúčových parametrov. Tieto parametre sú medicínsky preukázateľne previazané s rozvojom aterosklerózy, stavom endotelu a pružnosťou arteriálnych ciev. Zjednodušene povedané, či AtheroControl porazí aterosklerózu a umožní reálne predĺžiť vek dožitia.

Graf hore hovorí o tom, že AtheroControl omladil arteriálne cievy o 5 až 10 biologických rokov. Tým prakticky takmer odstránil riziko srdového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Toto má dokázané iba AtheroControl, žiadny iný podobný produkt.

Graf hore hovorí o tom, že AtheroControl prakticky obnovil zdravú pružnosť najdôležitejšej tepny – aorty a tým tiež zabránil tvorbe aterosklerózy v nej. To znamená, že prakticky takmer odstránil riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody. Toto má dokázané iba AtheroControl.

V skúšaní boli zahrnutí výlučne ľudia liečení na vysoký krvný tlak. Práve oni majú zvýšené riziko infarktu alebo mŕtvice. Štúdia tiež ukázala na veľmi závažný a zrejme doposiaľ nepotvrdený fakt. Všetci (100%) pacientov, napriek tomu, že boli dobre liečení na vysoký krvný tlak (hypertenzia), mali v zlom stave cievny endotel. Inak povedané, liečba hypertenzie im síce upravila krvný tlak, ale nemala prakticky žiadny vplyv na zlepšenie stavu endotelu a pružnosti ciev. Dokazuje to aj životná realita. Napriek tomu, že každým rokom v populácii pribúda viac pacientov dobre liečených na hypertenziu, neklesá počet úmrtí na infarkt alebo mŕtvicu. Naopak, tento počet stále rastie, ide o medicínsky paradox. Práve preto bol AteroControl skúšaný, či dokáže tento paradox obmedziť. Výsledky ukazujú, že áno.

Môžeme nad všetky pochybnosti garantovať, že užívanie produktu AtheroControl 1 tableta večer po dobu 3 mesiacov, vám prakticky zabráni rozvoju aterosklerózy a minimalizuje riziko infarktu alebo mŕtvice. Toto má dokázené iba AtheroControl.

V skúšaní sa užíval AtheroControl 1 tableta večer po dobu troch mesiacov. Práve ľudia so zvýšeným krvným tlakom (hypertonici) budú najviac profitovať zo zlepšenia endotelu a pružnosti ciev. Zároveň sa takto preukázala aj bezpečnosť súbežného užívania liekov na krvný tlak a produktu AtheroControl. Jednoducho povedané, AtheroControl neovplyvnil liečbu krvného tlaku u užívateľov. Ďalším dôkazom priameho účinku produktu AtheroControl na endotel a pružnosť ciev je skutočnosť, že u užívateľov v štúdii nedošlo k významnej zmene telesnej hmotnosti. Inak povedané, nie je možné zlepšenie endotelu a pružnosti ciev pripísať zmene telesnej váhy, lebo k žiadnej významnej zmene nedošlo. Užívatelia boli vyzvaní, aby nemenili svoje zvyky, ani životný štýl, iba užívali večer 1 tabletu produktu AtheroControl po dobu 3 mesiacov.

Naviac, AtheroControl preukázateľne upravuje hladinu cholesterolu, triglyceridov, cukru a pečeňových parametrov. Práve pre jeho cielený účinok na endotel ciev a tiež pozitívny vplyv na množstvo metabolických parametrov si ho u nás obľúbilo aj veľa lekárov. AtheroControl je bežne dostupný v lekárňach a ešopoch, užíva sa 1 tableta večer. Pri jeho priemernej cene, vychádza denná dávka na menej ako 1 euro. To už stojí za významne zníženie rizika infarktu alebo mŕtvice, najmä u ľudí so zvýšeným krvným tlakom.

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO

MVDr. Peter Blaško

riaditeľ výskumu a vývoja PHARCO GRANCREO